Gebruiksvoorwaarden

1. Gebruiksvoorwaarden 

1. Algemeen

 1. Bedankt dat je de Widget van de website www.vrijwilligerswerk.be (“Widget”) gebruikt. Deze Widget is een initiatief van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk VZW (“VSVw”). De toegang en/of het gebruik van de Widget, de daaraan gekoppelde website www.vrijwilligerswerk.be (“Website”) met databank en/of de daarop geplaatste informatie, zoals vacatures, impliceert dat je je als gebruiker volledig bewust en geïnformeerd verklaart met al deze voorwaarden en dat je deze integraal en zonder enig voorbehoud aanvaardt. 
 2. VSVw behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt via tools.vrijwilligerswerk.be en zullen automatisch van kracht worden na verschijning ervan.

2. Gebruik van de Widget en de daaraan gekoppelde databank

 1. De Widget is enkel bestemd voor gebruik door rechtspersonen, lokale besturen of verenigingen zonder winstoogmerk in België en kan enkel worden gebruikt na aanvaarding van deze voorwaarden en na goedkeuring door VSVw.  Jij bent gerechtigd om deze rechtspersoon te vertegenwoordigen en deze voorwaarden in haar naam en voor haar rekening te aanvaarden.
 2. Via deze Widget kan je:
  1. tegen betaling zelfstandig vacatures voor vrijwilligers vanop de Website opzoeken en selecteren om deze op je eigen webpagina te posten en aan te passen aan je eigen huisstijl, om er te worden geraadpleegd en opgezocht door geïnteresseerden. 
  2. gratis teksten over vrijwilligerswerk, aangeboden door VSVw, op je website vertonen. 
  3. beide voorgaande services (a en b) naar wens met elkaar combineren.
 3. Je bent je ervan bewust en je aanvaardt dat het VSVw steeds, naar eigen goeddunken en zonder enige kennisgeving:
  1. de Widget en de Website automatisch kan updaten en dat deze voorwaarden automatisch daarop van toepassing zullen zijn;
  2. de inhoud of informatie, die is gepost, geplaatst of verstuurd via de Widget of de Website kan laten wijzigen of verwijderen.
 4. Indien je meent dat bepaalde informatie die via de Widget verschijnt onrechtmatig of aanstootgevend is, kan je contact opnemen met het VSVw via e-mail: info@vsvw.be. In geval van onwettig gedrag van jou of een van de andere medewerkers van de rechtspersoon die je vertegenwoordigt, kan het VSVw de desbetreffende persoonsgegevens doorgeven aan de bevoegde (gerechtelijke) instanties.
 5. Het VSVw kan op ieder ogenblik en zonder enige termijn, een gebruiker/bezoeker de toegang en/of het gebruik van de Website beletten en verbieden, en dus in artikel 2 verleende licentie herroepen en intrekken, zonder dat hiertegen enig beroep open staat.

3. Prijs

 1. Voor de toegang tot en/of gebruik van de Widget voor het luik vacatures ben je aan het VSVw een jaarlijkse vergoeding verschuldigd. Pas na de betaling van deze vergoeding gaan de in deze voorwaarden bepaalde gebruiksrechten in. het luik 'teksten' is volledig gratis.
 2. Deze jaarlijkse vergoeding voor de Widget vacatures bedraagt momenteel 250 euro voor lokale besturen en 150 euro voor organisaties, maar is jaarlijks eenzijdig aanpasbaar. Deze jaarlijkse vergoeding is onherroepelijk en niet-terugbetaalbaar.

4. Duur

 1. Je gebruiksrechten gaan pas in vanaf de Startdatum, dit is de datum van het versturen van een e-mail door het VSVw waarin zij bevestigt je betaling van de jaarlijkse gebruiksprijs te hebben ontvangen.
 2. Je gebruiksrechten gelden voor een duurtijd van één jaar na de Startdatum, stilzwijgend te vernieuwen voor opeenvolgende periodes van één jaar tenzij schriftelijke opzeg door jou of het VSVw minstens twee maanden voor de jaarlijkse vervaldag. 
 3. Verder kan het VSVw steeds je gebruiksrechten intrekken en stopzetten, zonder waarschuwing of enige terugbetaling, in geval van niet-nakoming van deze voorwaarden of bedrog of opzettelijke fout.

5. Intellectuele eigendom

 1. De Widget en de Website, zowel de structuur als de inhoud ervan, zoals, maar niet beperkt tot, teksten, tekens, databanken, berichten, gegevens, commentaar, afbeeldingen, benamingen, foto’s en software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke rechtstreekse of onrechtstreekse inbreuk hierop is strikt verboden. 
 2. Volgens deze voorwaarden en voor zover het VSVw hierover kan beschikken, verleent het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk jou een niet-overdraagbaar, herroepelijk, niet-exclusief gebruiksrecht op alle intellectuele eigendomsrechten op de Widget om deze in België tegen betaling te gebruiken gedurende de Duurtijd voor het hierin beoogde doel en de daarin beschreven wijze.
 3. Dit betekent dat enkel aangeboden teksten en vacatures vanop de Website via de Widget mogen worden gereproduceerd, verdeeld, verspreid op je eigen webpagina. Elk ander gebruik is niet toegestaan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het VSVw, met uitzondering van de wettelijke uitzonderingen op intellectuele eigendomsrechten. Zo is het onder meer verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van het VSVw informatie van de Widget of de Website op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten.
 4. Op geen enkele manier zal er via de Widget enig (intellectueel) eigendomsrecht van op de Widget of de Website of informatie daarop aan jou worden overdragen.
 5. Je verbindt je ertoe om steeds een duidelijk zichtbare en leesbare link te maken naar het VSVw bij het weergeven van een vacature of teksten vanop de Website op je eigen webpagina.

6. Aansprakelijkheid

 1. Hoewel het VSVw streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die op de Widget en de Website wordt geplaatst, worden de Widget, de Website en de erin vervatte informatie ter beschikking gesteld zonder enige garantie op bv. correctheid, volledigheid kwaliteit, regel-, of rechtmatigheid, veiligheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
 2. Op om het even welk moment kunnen er onnauwkeurigheden, onrechtmatigheden, onregelmatigheden, weglatingen of informaties die niet up-to-date zijn, waarvoor noch het VSVw, noch haar medewerkers, aansprakelijk kunnen worden gesteld. 
 3. Je zal de Widget zelf implementeren en aanwenden. Voor zover de wet het toelaat, kunnen noch het VSVw noch haar medewerkers aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade, in materiële of immateriële vorm, of enige vorm van nadeel voortvloeiend uit of samenhangend met de toegang tot, het gebruik of het bezoek van de Widget, de Website, haar inhoud, ongeacht de specifieke oorzaak van de schade, zoals maar niet beperkt tot:
  1. de inhoud op de Widget of op de Website;
  2. enige handeling die gebruikers naar aanleiding van het gebruik van de Widget verrichten;
  3. de ononderbroken of voldoende toegang tot of beveiliging van deze Widget; 
  4. enige schade die zou ontstaan als gevolg van het gebruik van de Widget, zoals maar niet beperkt tot gederfde winst of verlies van gegevens of schade aan computerapparatuur;
  5. de overdracht van virussen, ondanks eventuele veiligheidsmaatregelen;
  6. schade ontstaan door een geval van overmacht. 
 4. De Widget kan verwijzingen of links bevatten naar externe websites of bronnen die geen eigendom of niet in het beheer zijn van VSVw. In geen geval staat het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk garant of kan zij aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid, de veiligheid of de kwaliteit van deze externe websites en/of hun bronnen of inhoud.
 5. In ieder geval is de eventuele aansprakelijkheid van het VSVw voor enige schade ten opzichte van de gebruikers/bezoekers van de Widget of enige derde beperkt tot 250 euro.
 6. Het VSVw behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid eender welk gedeelte van de op de Widget verstrekte informatie te vervolledigen, te schrappen, te verbeteren of op een andere manier te wijzigen of om iemand de toegang of het gebruik van de Widget te beletten, weigeren of verhinderen.

7. Contact

  Indien je vragen of opmerkingen over deze voorwaarden heeft, kan je ons altijd contacteren via info@vsvw.be .

8. Geschillen

 1. Door jezelf toegang te verschaffen tot de Widget, ga je als gebruiker ermee akkoord dat alle zaken tussen jou als gebruiker en het VSVw in verband met deze Widget exclusief worden beheerst door het Belgische recht. 
 2. Elk geschil in verband met deze Widget behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken Antwerpen, afdeling Antwerpen, met uitsluiting van iedere andere rechtbank.

2. Privacyverklaring en cookie policy

Bekijk de Privacyverklaring en het cookiebeleid voor tools.vrijwilligerswerk.be en www.vrijwilligerswerk.be.